Wybierz kategorie zdjęć

Wyszukaj zdjęcie

Wgraj własne zdjęcie

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Reklamacje

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty i usługi były jak najwyższej jakości. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym, satysfakcjonującym Państwa poziomie.

Zgłoszenie reklamacji:

1. Reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Konsument zgłasza do Sprzedającego (sklepu) osobiście lub wysyłając produkt na adres podany na dowodzie zakupu.

Warunki zgłoszenia reklamacji:

W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić: 

 • dowód zakupu produktu;

 • szczegóły reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację) - w tym celu zalecamy wypełnienie właściwego formularza reklamacji dostępnego pod jednym z linków w zakładce do pobranaia

 • reklamowany produkt

 Przebieg procesu reklamacji w sklepie stacjonarnym:

 • zgłoszenie reklamacji w sklepie;

 • wydanie potwierdzenia zgłoszenia reklamacji (poświadczenie zgłaszającego i przyjmującego zgłoszenie);

 • przekazanie przez sklep produktów do właściwego Dystrybutora w celu oceny jakościowej;

 • Ocena jakości towaru przez Dystrybutora i w uzasadnionych przypadkach reklamowanie u Producenta.

 Zakupiony produkt powinien posiadać:

 • dowód zakupu

 Prosimy o zachowanie ww. dokumentu na wypadek reklamacji.

 W sklepie stacjonarnym istnieje możliwość sprawdzenia jakości produktów.

 Przy odbiorze zakupionego produktu w sklepie stacjonarnym lub dostarczeniu pod wskazany adres należy sprawdzić, czy produkt nie ma uszkodzeń mechanicznych (wgnieceń, otarć, uszkodzonego opakowania itp.). W razie ich stwierdzenia w obecności pracownika sklepu  należy sporządzić protokół szkody i nie przyjmować uszkodzonego produktu.

 3. Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki spisz protokół szkody kurierskiej. 

Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.

Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.  

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) dokonujący zakupu Towaru Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru.

 2. W przypadku Sklepu Internetowegotermin ten wynosi 14 dni  (14) dni od dnia wydania Towaru oraz dodatkowo 14 dni na zwrot towaru. Razem 28 dni.

 3. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem 14 dni  podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną  lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego .

 4. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści niniejszego oświadczenia, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu Sklepu Internetowego

 5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia 
  o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego. Towar można także zwrócić osobiście u Sprzedającego. Konsument ponosi koszty transportu do Sprzedającego zwracanego Towaru.

 6. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem akcesoria a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem do przewozu należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany. Brak oryginalnego opakowania towaru, może być przedmiotem roszczenia Sprzedającego z powodu obniżenia jego wartości handlowej.

 7. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru i  poniesionych przez Konsumenta kosztów dostawy zwracanych Towarów zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni. W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego– niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność – przy spełnieniu warunków odstąpienia od umowy może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży:

a)      Realizacji zamówienia na towar o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b)         świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. w przypadku produktów, w przypadku których przekroczono warunki zwykłego zarządu, w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Konsumenta w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Konsumenta) .

Brak produktów

 • Suma0.00 zł
Schowek